Ako to funguje?

Čo sú radničné periodiká?

Týmto termínom označujeme periodickú tlač vydávanú samosprávami (kraj, mesto, obec), ktoré informujú o miestnych záležitostiach za verejné peniaze a pod autoritou verejnej správy. Majú teda jednoznačne znaky verejnoprávnych médií, ako to poznáme napr. pri RTVS.

Prečo môžu byť radničné periodiká problém?

Pretože sú vydávané za verejné peniaze a pod verejnou autoritou, často však ich obsah býva cenzurovaný v prospech aktuálneho vedenia samosprávy, ktorá má vydávanie periodika na starosti.

Obdobné prieskumy radničných periodík v Českej republike ukázali, že cenzúra radničných novín miestnymi politikmi a úradníkmi bola skutočne masívna a namiesto toho, aby tieto médiá prinášali objektívne a názorovo vyvážené informácie o miestnych záležitostiach, slúžili skôr ako hlásne trúby pre skrytú politickú kampaň vedenia samosprávy a očierňovanie opozície. Tým dochádza nielen k nelegálnemu financovaniu permanentnej politickej kampane, ale tiež k narušovaniu spravodlivej politickej súťaže miestnych politických zoskupení.

Základné informácie o portáli

Projekt Hlásne trúby je inšpirovaný portálom Hlasnatrouba.cz prevádzkovaným občianskym združením Oživení. Zameriava na problematiku zneužívania vydávaných periodík na samoúčelnú propagáciu politického vedenia samospráv, namiesto účelného objektívneho informovania občanov o miestnych záležitostiach, problémoch a plánoch miestnej politiky.

Konkrétne ciele projektu:

 1. Poukázať na praktický rozsah problému zneužívania tlačených periodík samospráv a cenzúry ich obsahu.

 2. Zvýšiť povedomie cieľových skupín o probléme a podporiť možnosti účasti občanov vo verejnej diskusii o miestnych záležitostiach.

 3. V rámci vydávania tlačených periodík samospráv podporiť uplatňovanie princípov fungovania média ako verejnej služby.

Čo ponúkame a pripravujeme:

 1. výsledky analýzy tlačených periodík v najväčších samosprávach na Slovensku

 2. priebežné hodnotenie ad-hoc podnetov od užívateľov portálu

 3. príprava a presadzovanie systémových opatrení na miestnej i celoštátnej úrovni pre objektívnejšie a obsahovo vyrovnanejšie periodiká

 4. poskytovanie poradenstva a konzultácií v tejto oblasti

O aktuálnom dianí projektu budete informovaní v sekcií aktualít, na www.transparency.sk a prostredníctvom Facebooku Transparency International Slovensko.

S akými informáciami pracujeme a čo hodnotíme?

 1. Vstupné údaje o periodiku

  Údaje súvisiace s tvorbou obsahu a vydávaním periodika: identifikácia vydavateľa, dodávateľa obsahu, informácie o redakčnej rade, o existencii písaného štatútu periodika, náklady na vydávanie novín, veľkosť tlačeného formátu, periodicita a pod.

 2. Veľkosť tzv. politickej plochy (POP)

  Politická plocha v našom prieskume znamená akýkoľvek kompaktný súhrn informácií, ktorý zdieľa či vytvára názor na politiku radnice. Má podobu článku, rozhovoru, súhrnu dát (napr. tabuľka), fotografie, podtextu k fotografii a pod.

  Politika radnice pritom môže naberať rôzne podoby. Nemusí to byť len naozaj realizovaná činnosť, ale aj návrhy na činnosť (politiku) radnice, ktorú by podľa názoru niektorých bolo treba vykonávať. Politika radnice sa pritom nemusí vzťahovať len k činnosti miestneho úradu ako takého, patria sem aj informácie o ďalších organizáciách zriadených a kontrolovaných miestnou samosprávou (napr. školy, divadlá, domovy dôchodcov, technické služby, teplárne, dopravné podniky).

  Do politickej plochy zahŕňame tiež akékoľvek aktivity predstaviteľov radnice, ktoré sa nekonajú v mene radnice ani v spojení s ňou, ale v očiach verejnosti môžu mať vplyv na vnímanie predstaviteľov radnice, najmä v rovine morálnej, etickej, právnej či manažérskej.

 3. Veľkosť alternatívnej plochy (ALT)

  V rámci politickej plochy POP sa ďalej zameriavame na plochu, ktorá obsahuje kritické či alternatívne vyjadrenia k politike radnice. Plocha ALT je tak podmnožinou plochy POP, v ktorej sa vyskytuje polemika a názorová pestrosť na miestne politické dianie./

 4. Veľkosť politickej plochy o budúcom rozhodnutí

  Ďalej nás zaujíma plocha POP, ktorá obsahuje informácie o budúcom rozhodnutí miestnej reprezentácie alebo úradu, na ktoré ešte môžu mať občania vplyv. Máme však na mysli len skutočne významné udalosti a nezaraďujeme tu informácie o bežných rozhodnutiach typu vypísania výberových konaní, zámerov predaja či prenájmu nehnuteľností či poskytnutie grantov.

 5. Veľkosť anonymnej politickej plochy

  V hodnotení sa ďalej zameriavame na meranie politickej plochy POP, ktorá nemá autora alebo je podpísaná skratkou, na základe ktorej autora nie je jednoduché identifikovať. Pokiaľ je v tiráži uvedené, že neoznačené texty sú redakčné, považujeme ich napriek tomu za anonymné.

 6. Veľkosť plochy, ktorá je uvedená poškodzujúcou formou

  Tu sledujeme také prípady zaradenia plochy POP v obsahu, ktorá poškodzuje (znevažuje, zosmiešňuje, ironizuje) alternatívne vyjadrenia voči činnosti a politike radnice a útočí na názorových oponentov či alternatívne návrhy v kontexte fungovania samosprávy bez toho, aby im redakcia poskytla adekvátny priestor na reakciu.

  Za poškodzujúcu formu pritom považujeme:

  • reakciu na alternatívne až kritické vyjadrenia voči vedeniu radnice zhadzujúcim, ironizujúcim či nejasným spôsobom (napr. v rámci vlastného vyjadrenia primátor dezinterpretuje vyjadrenie oponenta a útočí na neho bez umožnenia reakcie),
  • pravidelné umiestňovanie vyjadrení a názorov primátora na prvých stranách periodika a na nepomerne rozsiahlej ploche, kým oponent má priestor na vyjadrenie na desiatej strane pod reklamou,
  • "nápravné" komentáre nad rámec obvyklého rozsahu výmeny názorov. Príklad: Ak je kritické vyjadrenie krátko komentované vedením radnice tak, že ide v podstate len o spresnenie či doplnenie faktov, potom nejde o poškodzujúcu formu. Ak však je doplnené vyjadrením rozsiahlejším než samotný alternatívny názor s polemikou, ironizovaním a pod., potom tiež ide o poškodzujúcu formu.
 7. Veľkosť plochy so zápismi z uznesení zastupiteľstva

  V tomto kroku sledujeme veľkosť politickej plochy, ktorá je iba výpočtom bodov z rokovania mestského/obecného zastupiteľstva alebo plným znením rozhodnutia orgánu. Nemá podobu štylisticky upraveného článku o určitom rozhodnutí.

 8. Počet zmienok o vedení samosprávy

  Ďalej sledujeme, nakoľko je v texte periodika zmieňované vedenie samosprávy (t.j. primátor/starosta a ostatní členovia vedenia mesta – viceprimátor/vicestarosta a prednosta). Výsledná hodnota je systémom prepočítaná na štandardizovanú veľkosť stránok A4.

 9. Počet fotiek vedenia samosprávy

  Obdobne meriame a vyhodnocujeme početnosť fotiek vedenia samosprávy v texte (fotiek starostu/primátora a ostatných členov vedenia mesta).

 10. Veľkosť reklamnej plochy

  Posledným sledovaným ukazovateľom je meranie plochy, ktorá je vyčlenená na platenú inzerciu. Do takej plochy nepočítame inzerciu na akcie a služby danej samosprávy alebo samosprávou zriaďovaných a ovládaných organizácií.

Aké výsledky portál zobrazuje?

Na portáli sú zobrazené výsledky:

 1. Za jednotlivé čísla:

  Výsledky odrážajú iba kvalitu konkrétneho čísla, nie je možné z nich odvodzovať kvalitu periodika ako takého.

 2. Za celé periodikum:

  Výsledky aspoň za 5, po sebe idúcich čísel periodika, ktoré už odrážajú kvalitu periodika ako celku v dlhšom časovom období.

Kritériá kľúčové pre hodnotenie periodík?

Kladne hodnotené kritériá:

 • sú k dispozícii alternatívne či kritické názory na činnosť radnice, periodikum poskytuje objektívny a názorovo vyvážený obsah,

 • sú k dispozícii informácie o budúcich rozhodnutiach, do ktorých majú občania šancu sa zapojiť,

 • periodikum informuje predovšetkým o udalostiach miestnej politiky

Negatívne hodnotené kritériá:

 • neobjavuje sa žiadna názorová polemika na politiku radnice,

 • ak sú alternatívne a kritické ohlasy uverejňované, tak len spolu s nápravnými alebo dehonestujúcimi komentármi, alebo na miestach, ktoré znižujú informačnú hodnotu takýchto príspevkov,

 • časté zmienky o vedení mesta v texte a veľký počet fotiek,

 • je prítomné veľké množstvo textov, ktoré referujú o činnosti radnice a pritom nemajú autora.

Nahlásenie príkladov dobrej aj zlej praxe

Ak ste sa vo vašej obci stretli s tým, že priestor v tlačenom periodiku bol zneužitý zo strany vedenia radnice, alebo naopak, môže periodikum vo vašej obci slúžiť ako dobrý príklad, podeľte sa s nami a ostatnými užívateľmi o vaše skúsenosti.

Nahlásenie jedného čísla

Jednotlivé čísla periodika môžete pomocou oznamovacieho formulára nahlásiť na tejto adrese. Vo formulári je nutné vyplniť základné informácie a pripojiť konkrétne číslo periodika vo formáte pdf.

Čo sa s podnetom bude diať?

Nahlásený podnet bude uverejnený na portáli spolu so základnými informáciami z formulára. Užívatelia budú môcť podľa svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásenie periodika

Ak ste v našom súbore hodnotených periodík nenašli také, ktorého kvalita vás zaujíma, môžete si jeho spracovanie objednať. Pri analýze periodika je totiž nutné vykonať obsahovú analýzu piatich po sebe idúcich čísel a vyhodnotiť taktiež informácie súvisiace s tvorbou obsahu a vydávaním periodík. Ide o časovo náročnú činnosť, ktorú nie sme schopní hradiť z grantových prostriedkov.

Preto ponúkame spracovanie periodika za cenu dohodou.

V prípade záujmu o dodanie analýzy periodika a ďalšie informácie nás prosím kontaktujte emailom na tis@transparency.sk.

SIGNAL

Tak nazývame kritérium plurality obsahu pre jednotlivé čísla novín. SIGNAL vidíte pri každom z už zhodnotených periodík (farebne vyznačená informácia pri konkrétnom periodiku o tom, že index SIGNAL je – žiadny/slabý/dobrý) a vyjadruje hodnotu plurality obsahu konkrétneho čísla, nemožno na jeho základe hodnotiť celkovú kvalitu periodika.

Index BENEFIT

Index BENEFIT je porovnávací index, na základe ktorého sme zostavili rebríček radničných periodík v najväčších samosprávach na Slovensku. Výsledné číslo indexu zachytáva prínos periodika v oblasti informovania občanov o politike a činnosti miestnej samosprávy. Index tak slúži na porovnanie kvality periodík navzájom. Periodiká, ktoré sa v rebríčku indexu BENEFIT umiestnili na popredných miestach, hodnotíme pre občanov ako obsahovo najprínosnejšie. Periodiká na konci rebríčka sú najmenej prínosné, často s poškodzujúcimi vyjadreniami vedenia samosprávy na adresu názorových oponentov, s anonymnými článkami či veľkým počtom zmienok a fotiek vedenia daného mesta či obce.

Výsledný index pre konkrétne periodikum je zostavený na základe vyhodnotenia piatich po sebe vydaných čísel periodika. Vo volebnom období 2014 – 2018 sme Benefit radničných novín hodnotili dvakrát. V prvom prípade bola pätica čísel ohraničená najnovším vydaním v auguste 2016, v druhom prípade júlom 2018 (pri mesačníkoch išlo teda o obdobie marec 2018 – júl 2018).

Výpočet indexu BENEFIT sa odvíja od strednej hodnoty 50%. Znamená to, že v teoretickom prípade, keď sa v periodiku nevyskytujú žiadne negatívne ani pozitívne hodnotené obsahové časti (prípadne sa prínos a negatívny vplyv navzájom anulujú), nadobúda výsledná hodnota indexu BENEFIT pre dané periodikum práve hodnotu 50%. Hodnota indexu sa pritom pohybuje v rozmedzí 0 až 100%.

Pre index BENEFIT platí, že ak jeho výsledná hodnota pre konkrétne periodikum dosahuje číslo vyššie ako 0,5, možno povedať, že v periodiku prevládli obsahové časti, ktoré hodnotíme pozitívne. Čím viac sa hodnota indexu vzďaľuje od čísla 0,5 smerom k číslu 1, tým viac pozitívnych obsahových častí v periodiku nachádzame.

Odlišné, pozitívne hodnotené obsahové časti, majú priradené rozdielnu váhu, na základe ktorej sa prínos časti obsahu premieta do výsledného hodnotenia (zvýšenie výsledného čísla indexu). Ako príklad môžeme uviesť rozsah plochy s alternatívnymi vyjadreniami voči politike radnice, ktorému priraďujeme v rámci indexu vyššiu váhu než obsahu, ktorý súvisí s informáciami o uzneseniach zo zasadnutí zastupiteľstiev. Výskyt každej pozitívne hodnotenej obsahovej časti v periodiku zvyšuje výslednú hodnotu indexu BENEFIT.

Pozitívne obsahové časti v periodiku s váhami:

Alternatívna plocha - neanonymná
(bez negatívne hodnoteného obsahu)
váha: 10
Alternatívna plocha - anonymná
(bez negatívne hodnoteného obsahu)
váha: 5
Plocha zápisu z uznesení váha: 2
Plocha POP obsahujúca budúce rozhodnutia - neanonymná
(bez poškodzujúcej formy)
váha: 10
Plocha POP obsahujúca budúce rozhodnutia - anonymná
(bez poškodzujúcej formy)
váha: 5
Politická plocha POP váha: 5

Ak je výsledná hodnota indexu BENEFIT nižšia ako 0,5, platí, že v periodiku prevládal obsah, ktorý hodnotíme negatívne. Rovnako ako v prípade pozitívnych obsahových častí platí, že odlišné negatívne hodnotené obsahové elementy majú nastavené rozdielne váhy. Výskyt každého negatívne hodnoteného obsahového aspektu v periodiku znižuje výslednú hodnotu indexu BENEFIT. Ak periodikum nemá pozitívne hodnotené obsahovej časti a naopak má extrémne veľa tých negatívnych, index BENEFIT dosiahne hodnotu 0.

Obsahové časti negatívne ovplyvňujúce hodnotenie periodika:

Plocha POP s poškodzujúcou formou - neanonymná
(bez pozitívne hodnoteného obsahu)
váha: 9
Plocha POP s poškodzujúcou formou - anonymná
(bez pozitívne hodnoteného obsahu)
váha: 10
Plocha POP s poškodzujúcou formou - anonymná
(alternatívna plocha)
váha: 5
Celková anonymná plocha
(bez pozitívne hodnoteného obsahu)
váha: 3
Nadštandardný výskyt zmienok o primátorovi (starostovi)
(penalizácia na základe miery prekročenia štandardu)
váha: 7
Nadštandardný výskyt zmienok o vedení radnice
(penalizácia na základe miery prekročenia štandardu)
váha: 3
Nadštandardný výskyt fotiek primátora (starostu)
(penalizácia na základe miery prekročenia štandardu)
váha: 8
Nadštandardný výskyt fotiek vedenia radnice
(penalizácia na základe miery prekročenia štandardu)
váha: 5

Definície hodnotených ukazovateľov

BENEFIT Diagram

Politická plocha (POP) Kompaktný súhrn informácií, ktorý oznamuje či vytvára názor na politiku radnice. Sú tu zahrnuté aj informácie o aktivitách predstaviteľov výkonných orgánov samosprávy, ktoré nesúvisia s činnosťou samosprávy, ale majú vplyv na tvorbu verejnej mienky o jej vedení. Nie sú tu zahrnuté informácie o bežnej a kontinuálnej činnosti samosprávy, tzv. beznázorové oznámenia (napr. informácie o uzávierkach komunikácií, zbere odpadu, organizácii volieb).
Alternatívna plocha (ALT) Informácie, názory a oznámenia, ktoré sa alternatívne či kriticky vymedzujú voči politike a činnostiam samosprávy.
Plocha POP obsahujúca budúce rozhodnutia (BUD) Prezentácia budúcich rozhodnutí miestnej samosprávy, na ktoré ešte môžu mať občania vplyv. Z časovej postupnosti je zrejmé, že občania ešte výsledok rozhodnutia môžu ovplyvniť (napr. osloviť zástupcov). Pod tento ukazovateľ nezahŕňame bežnú agendu, napr. informácie o výberových konaniach, zámeroch predaja, či o rozdeľovaní grantov.
Plocha POP anonymná (ANON) Plocha textu, ktorá nemá uvedeného svojho autora, prípadne sa uvádza len redakčná skratka, na základe ktorej nie je možné autora textu jednoducho identifikovať.
Plocha POP s poškodzujúcou formou (POŠK) Plocha, ktorá reaguje na alternatívne až kritické vyjadrenia oponentov poškodzujúcou formou – zhadzovaním oponenta bez možnosti reakcie, urážaním, ironizovaním, zosmiešňovaním a prípadne sa nachádza na rozsiahlej ploche, kým alternatívne vyjadrenie na podradnom mieste a na podstatne menšej ploche. Takisto sem zaradzujeme „nápravné komentáre“ k alternatívnej ploche, ktoré sú nad rámec obvyklej výmeny názorov.
Plocha zápisu z uznesení (UZN) Plocha s výpočtom bodov z rokovania zastupiteľstva samosprávy alebo nekráteným znením jeho rozhodnutia. Nemá podobu štylisticky upraveného článku o určitom rozhodnutí.
Počet zmienok o vedení samosprávy Zmienky o predstaviteľoch samosprávy (starosta/ primátor, zástupcovia starostu/primátora, prednostovia úradov).
Počet fotiek vedenia samosprávy Fotky predstaviteľov samosprávy v každom čísle periodika.

Konkrétne obsahové časti periodika môžu súčasne napĺňať definíciu viac vyhodnocovaných oblastí. Bežne sa napríklad stáva, že informácie o budúcich rozhodnutiach samosprávy v konkrétnom čísle periodika nemajú jasne určeného autora. Z hľadiska hodnotenia to znamená, že anonymita príspevku mierne znižuje prínos obsahovej časti o budúcich rozhodnutiach, čo sa v relevantnej miere premietne aj do mierneho zníženia pozitívneho prínosu obsahovej časti o budúcich rozhodnutiach, do samotného indexu BENEFIT.

Na stiahnutie