Ochrana osobných údajov

Slovenské znenie:

Občianske združenie Transparency International Slovensko je odhodlané chrániť súkromie všetkých používateľov svojej webovej stránky hlasnetruby.transparency.sk (ďalej ako „webstránka TI-SK“). 

Správcom webstránky TI-SK je

občianske združenie
Transparency International Slovensko
IČO: 31817823
so sídlom Bratislava, Bajkalská 25, PSČ: 827 18
(ďalej ako „TI-SK”)

TI-SK môžete kontaktovať pomocou e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: tis@transparency.sk
telefón: +421 2 5341 7207

Webstránku TI-SK je možné používať bez toho, aby používateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje.

Webstránka TI-SK ponúka používateľom možnosť prihlásiť sa na odber newslettra (zasielanie noviniek prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailu). V prípade, ak sa používateľ webstránky TI-SK prihlási na odber newslettra, bude TI-SK ako prevádzkovateľ webstránky TI-SK spracúvať dotknutou osobou poskytnutú e-mailovú adresu, a to výlučne za účelom zasielania newslettra. Spracúvané e-mailové adresy nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám (teda nebudú ani poskytnuté do tretej krajiny, či medzinárodnej organizácii), ani nebudú využívané na žiadne iné účely ako na účely zasielania newslettra. Osobné údaje nebudú na webstránke TI-SK automaticky spracovávané.

V prípade, ak dotknutá osoba nemá záujem ďalej odoberať newsletter, resp. chce aby jej e-mailová schránka bola vyradená zo zoznamu spracúvaných údajov, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vykonať odhlásenie z odberu noviniek prostredníctvom zakliknutia možnosti „Odhlásiť sa z odberu noviniek“. Táto možnosť je súčasťou každého newslettra doručeného z webstránky TI-SK.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie newsletteru TI-SK, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Vaše práva

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči TI-SK v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba môže požadovať od TI-SK prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak TI-SK postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov alebo zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti TI-SK. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie Vašich práv:

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
e-mail: tis@transparency.sk

English:

The civic association Transparency International Slovensko undertakes to protect the privacy of all users of its website hlasnetruby.transparency.sk (hereinafter referred to as “TI-SK website”).

The operator of the web TI-SK is

the civic association
Transparency International Slovensko
Companies Identification Number: 31817823
having its registered seat at Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
(hereinafter referred to as „TI-SK”)

TI-SK may be contacted via:

e-mail: tis@transparency.sk
phone No.: +421 2 5341 7207

The TI-SK website may be used without providing any personal data of the user.

The TI-SK website offers its users an opportunity to subscribe to newsletter. In case a TI-SK user subscribes to a newsletter, TI-SK as the TI-SK website operator, will process the email address provided by the data subject and that for the sole purpose of sending the newsletter. The processed e-mail address will not be provided to any third parties (among others, it will not be provided to a third country or international organization) or used for any purpose other than sending a newsletter. Personal data will not be processed automatically on the TI-SK website.

In case the data subject is not interested in receiving the newsletter, resp. the data subject wants its e-mail address to be removed from the list of processed data, the data subject has a right to withdraw from the newsletter at any time by clicking the "Unsubscribe" button. This button shall be part of every newsletter delivered from the TI-SK website.

Personal data will be processed for the duration of the data subject’s interest in receiving the TI-SK newsletter; i.e. for the duration of the purpose of processing.

Rights of the data subject

The data subject (the person whose personal data shall be processed) has several rights that it can apply towards TI-SK in connection with the processing of its personal data.

The data subject may request from TI-SK access to its personal data; correction or deletion of its personal data; a limitation of data processing and the data subject has also the right to object to the processing; the right to transfer the data to another operator, as well as the right to file a complaint to the Slovak Office for Personal Data Protection, in case TI -SK processes personal data in violation of the European parliament regulation No. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) or of the Act No. 18/2018 on the personal data protection as amended.

You can apply these rights in writing or by sending an email request to TI-SK. Should we have any doubts about your identity, we may ask you to provide additional information necessary to confirm your identity.

Please note that in some cases specified in the GDPR, we are not obliged to comply with your request (fully or partially). In any case, we will inform you of the outcome of your request.

Contact details for exercising of your rights:

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
e-mail: tis@transparency.sk